Escoltar

Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Conselleria Serveis Socials i CooperacióAjuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD) a la UIB

D’acord amb l'Estratègia d’educació per al desenvolupament de la cooperació espanyola, s’entén com a educació per al desenvolupament per a una ciutadania global (EpD per a una ciutadania global) el procés educatiu (formal, no formal i informal) constant encaminat, a través de coneixements, actituds i valors, a promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l'exclusió, i amb la promoció del desenvolupament humà sostenible (DHS).

Per altra banda, per a la Universitat, l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible ha de ser una guia per a la transformació de les polítiques universitàries. Aquest nou full de ruta global fou aprovat el 25 de setembre de 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides i planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers quinze anys i implica un compromís comú i universal. En aquest sentit, atesa la interconnexió de problemes, solucions i actors en el desenvolupament del món actual, les universitats tenen el deure i el compromís d’obrir nous espais i de generar les condicions que permetin que la comunitat universitària s’hi impliqui des de tots els seus àmbits: docència, investigació i extensions universitàries.

Així, l’EpD per a una ciutadania global ha de ser un procés que generi consciències crítiques, per fer cada persona responsable i activa, a fi de construir una nova societat civil, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat –entesa aquesta com a coresponsabilitat– i participativa; en la qual es tinguin en compte a l’hora de la presa de decisions polítiques, econòmiques i socials, les demandes d’aquesta societat. Per la qual cosa, l’OCDS impulsa la Convocatòria d’educació per al desenvolupament per a una ciutadania global. 

XV Convocatòria d'ajuts per a accions d'EpD per a una ciutadania global. Curs 2018-2019 

La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) de la UIB per dur a terme accions d’EpD per a una ciutadania global, fomentant accions de formació, sensibilització i creació de materials didàctics en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat. Les accions han d’emmarcar-se en una de les tres línies estratègiques d’actuació establertes:

  1. Moviments Migratoris
  2. Voluntariat universitari
  3. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB dins un dels terminis establerts:

  • Primer termini: del 8 al 29 d’octubre de 2018.
  • Segon termini: de l’1 al 29 d’abril de 2019.

Accions aprovades al primer termini: 

Accions aprovades al segon termini: 

Documents relacionats:

Resolució del primer termini

Resolució del segon termini (6 de juny de 2019)

Bases de la convocatòria (8 d'octubre de 2018)

Formulari de sol·licitud

Model de pressupost

 

Publicacions destacades:

Pòster sobre l'anàlisi de la trajectòria de la convocatòria d'EpD presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013) 

L'Educació per al Desenvolupament: una educació en valors ètics a les universitats 
(Article publicat a la revista ONGC 50, juny de 2012)
  

Consultau les convocatòries anteriors