Recerca

La CUD fomenta l'R+D+I en pro del desenvolupament humà sostenible, facilitant la recerca col·laborativa i afavorint els entorns transdisciplinaris. En aquest sentit, impulsa el treball en xarxa i aporta solucions als reptes que planteja el desenvolupament, posant tot el seu potencial per contribuir, amb respostes innovadores, interdisciplinàries i transversals, als reptes globals de desenvolupament, així com afavorir que la societat els conegui i s'hi impliqui activament.

I Convocatòria d'ajuts per a la recerca sobre i per al desenvolupament 2022-23

.jpgEl Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació de la UIB, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca ajuts per a la recerca sobre i per al desenvolupament en el marc del conveni instrumental subscrit entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB) en matèria de cooperació al desenvolupament i del compromís de la comunitat autònoma amb la implementació dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Els ajuts es destinen a projectes d’innovació, transferència del coneixement i recerca sobre i per al desenvolupament humà sostenible, la cooperació al desenvolupament i l’educació per a la transformació social que es duguin a terme en col·laboració amb altres universitats o administracions públiques, entitats, ONG o organitzacions socials locals o internacionals, i que no tinguin cobertura en el marc del Programa de Foment de Recerca de la UIB.

Línies d’acció

 • Línia I. Recerca aplicada sobre i per al desenvolupament.
 • Línia II. Innovació i transferència del coneixement.

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds podrà fer-se en algun dels dos terminis següents:

 • Primer termini: del 2 de novembre al 2 de desembre de 2022.
 • Segon termini: del 7 de març al 17 d’abril.

Projectes aprovats 

Argentina: 

Cuba:

Equador:

Colòmbia:

Haití:

Perú:

República Dominicana:

Uganda:

 

Documents relacionats

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud

Model de pressupost

Resolució primer termini

Resolució segon termini

Model de memòria justificativa

Model de donacions i cessions externes

.jpg

 

I Convocatòria de suport al Programa de Foment de la Recerca en l’àmbit del desenvolupament humà sostenible 2022-2023

.jpgEl Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i en el marc del conveni instrumental vigent entre la UIB i el Govern de les Illes Balears, convoca ajuts per impulsar la recerca específica en els àmbits del desenvolupament humà sostenible, la cooperació al desenvolupament i l’educació per a la transformació social, complementant els ajuts obtinguts en el Programa de Foment de la Recerca gestionat per l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).

Modalitats dels ajuts

I. Ajuts per a la publicació i difusió de la investigació. La quantia sol·licitada haurà d’estar justificada segons les característiques de la publicació o difusió que s’hagin previst.

II. Ajuts per a la realització de congressos a la UIB. La quantia màxima és de 1.500 euros per a activitats d'àmbit estatal i de 3.000 euros per a jornades d'àmbit internacional. La quantitat concedida en cap cas no podrà superar el 30 per cent del pressupost total de l'activitat, que se sumarà al percentatge ja obtingut prèviament.

III. Ajuts per cobrir despeses de transport en l’assistència a congressos. La quantia màxima complementària a l’obtinguda es regirà pels criteris del Programa Erasmus+:

 • De 10 a 99 km: 23 euros
 • De 100 a 499 km:180 euros
 • De 500 a 1.999 km: 275 euros
 • De 2.000 a 2.999 km: 360 euros
 • De 3.000 a 3.999 km: 530 euros
 • De 4.000 a 7.999 km: 820 euros
 • 8.000 km o més: 1.500 euros

IV. Ajuts per a la realització d’estades de treball a països prioritaris del Pla director vigent de la cooperació al desenvolupament de les Illes Balears o bé a països amb els quals la UIB manté o ha mantingut relació en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. La quantia sol·licitada haurà d’estar justificada segons la planificació de l’estada, i només es podran aprovar un màxim de dues sol·licituds de membres de l’equip UIB implicats en un mateix projecte.

Important: l’ajut del Programa de Foment de la Recerca haurà d’haver-se obtingut entre l´1 de gener de 2022 i el 12 de setembre de 2023.

En qualsevol cas, el nombre d’accions que es financin quedarà supeditat a la disponibilitat pressupostària.

Termini d’execució
Les accions s’han de dur a terme des de la data de publicació de la convocatòria fins el 20 de desembre de 2023. No s’admetran factures anteriors o posteriors a aquestes dates.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud signat.
 • Pressupost amb les despeses i fonts de finançament previstes.

Presentació de sol·licituds

La presentació de les sol·licituds fins al 12 de setembre de 2023 es realitzarà de manera telemàtica, mitjançant una sol·licitud general, en la qual s’ha de seleccionar l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat com a “Òrgan de destí” de la sol·licitud.

Per poder accedir al tràmit, s’ha de disposar de credencials corporatives de la UIB o bé identificar-se mitjançant Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve permanent, certificat electrònic o DNI electrònic). Per poder signar la instància general, s’ha de disposar d’un certificat electrònic vàlid.
 

L’OCDS es reserva el dret de demanar tota la informació complementària que consideri convenient per detallar o aclarir el contingut de les propostes. Si la documentació presentada és incompleta o inclou errors reparables, es requerirà que s’esmenin les mancances o s’enviïn els documents preceptius, amb l’advertència que, en cas que no es faci així, es donaran per desestimades les sol·licituds.

Més informació: veure les bases de la convocatòria a la documentació adjunta.

.jpg

Documents relacionats

Convocatòria dels Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània

Després de la bona acollida que va suposar la I convocatòria dels premis per a projectes audiovisuals Futurs Utòpics de la Mediterrània 2021 que va tenir un gran nombre de projectes audiovisuals presentats i una col·laboració àmplia d’agents de distints països de la conca mediterrània, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), juntament amb el Servei d’Activitats Culturals (SAC) de la UIB i amb el suport de la Direcció General de Cooperació, decideix impulsar una segona convocatòria, aquesta vegada dirigida al sector cultural que es dedica a la disciplina artística de la música.
 
.jpg
El sector musical a les Illes Balears és ampli i divers, i té a la vegada el suport d’institucions, associacions i col·lectius que n’asseguren la seva vida i promoció. En aquesta ocasió, es planteja impulsar la creació de projectes artístics musicals que siguin beneficiosos per poder imaginar un futur utòpic en el context de la Mediterrània per inspirar, descobrir i inventar de manera creativa solucions i alternatives a través del llenguatge musical cap a un futur millor.
 
Per tal de poder classificar els projectes musicals s’estableixen dues línies temàtiques que inclouen tot tipus de gènere musical: 
 
Línia temàtica I: peça musical i lletra originals
 • Primer premi de 7.000 euros
 • Segon premi de 5.000 euros 
 • Tercer premi de 3.000 euros. 
Línia temàtica II: peça musical adaptada amb lletra original 
 • Primer premi de 7.000 euros
 • Segon premi de 5.000 euros
 • Tercer premi de 3.000 euros


NOVETATGala d'entrega de premis II Convocatòria Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània

Documents relacionats: 

Convocatòries anteriors

logo.jpglogo.jpg

II Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19

Projectes aprovats: 

Donat l'èxit de la I convocatòria, el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca per segona vegada ajuts per continuar donant suport i impulsar el treball de recerca d’impacte social d’investigadors/es de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb altres administracions públiques, entitats, ONG o organitzacions socials locals o internacionals que treballin en l’àmbit del desenvolupament humà sostenible (DHS) a escala local i global.

S’estableixen quatre línies d’actuació prioritàries en relació amb les problemàtiques a escala local i global i les que afecten els col·lectius socials més vulnerables, també a les Illes Balears, adequades a la situació d'emergència generada per la pandèmia de la COVID-19:

 cartell

I. MOVIMENTS MIGRATORIS I DRETS DE LA CIUTADANIA

 • Crisi migratòria a la Mediterrània i persones refugiades.
 • Migracions des dels països del Sud Global: històries de vida de persones que es troben en situació irregular a les Illes Balears.
 • Situació de les dones, de menors i joves estrangers no acompanyats (MENA i JENA) i dels col·lectius LGTBIQ en el procés migratori. Tràfic de dones i nines per a explotació sexual.

II. ECONOMIA ECOLÒGICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

 • Crisi i emergència climàtica, ecodependència i defensors/es de drets.
 • Consum responsable, comerç just i compra pública ètica.
 • Crisi sanitària: salut global, grups més vulnerables, interdependència i exclusió.
 • Feminització de la pobresa: treball de cures, economia feminista i ecofeminismes.

III. GOVERNANÇA

 • Crisi social: Dret internacional i lluita contra la vulneració dels drets humans.
 • Promoció de l’ecojustícia, la democràcia i la coherència de polítiques. 
 • Processos de globalització.
 • Nova acció col·lectiva global: aliances estratègiques amb els moviments socials i nous actors socials.

IV. COOPERACIÓ TRANSFORMADORA

 • Avaluació de la cooperació al desenvolupament (s’hi inclouen els programes d’educació per al desenvolupament) dels agents de la cooperació de les Illes Balears per mesurar els impactes i recollir bones pràctiques que orientin les línies d’actuació futures.  
 • Crisi de valors: comunicació i educació per a una transformació social o educació per a una ciutadania global crítica.
 • Epistemologia del Sud Global.
 • Interculturalitat i antiracisme.

Amb la finalitat d'agilitar el procés i d’impulsar la contribució dels treballs de recerca d’impacte social i aplicada al DHS a curt termini, s’estableixen el següent termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 15 d’octubre de 2020. La resolució sobre les propostes rebudes i presentades en aquest període es durà a terme abans del 30 de novembre de 2020. S’estableix una partida pressupostària de 50.000 euros i un màxim d’ajut de 15.000 euros per sol·licitud.

Resolució de la convocatòria (24 de novembre de 2020)

Bases (1 d'octubre de 2020)

Formulari

Dossier de premsa (12 de juliol de 2022)

                                                                                                                                                                              

I Convocatòria de recerca d'impacte social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19

Projectes aprovats: 

Resolució de la convocatòria (17 de juliol 2020)

Bases

Formulari

Amb la finalitat d'agilitar el procés i d’impulsar la contribució dels treballs de recerca d’impacte social i aplicada al DHS a curt termini, s’estableixen el següent termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 30 de juny de 2020. La resolució sobre les propostes rebudes i presentades en aquest període es durà a terme abans del 20 de juliol de 2020.

S’estableix una partida pressupostària de 75.000 euros i un màxim d’ajut de 15.000 euros per sol·licitud, a càrrec del conveni instrumental entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.

V Convocatòria dels Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG, TFM i tesis doctorals de la UIB

Imarge del cartell En el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la implementació de l’Agenda 2030, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i el Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació en el marc de la col·laboració amb la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears convoquen els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG), treballs de fi de màster (TFM) i tesis doctorals dels estudis oficials de la UIB presentats els cursos acadèmics 2020-21, 2021-22 i 2022-23.

L’Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les 169 metes que se’n deriven demostren la magnitud d’aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur del planeta i de la humanitat. La UIB està compromesa amb l’Agenda 2030 i compta amb la comunitat universitària per contribuir-hi. Fruit d’aquest compromís, aquesta convocatòria té l’objectiu de premiar els treballs de l’alumnat que hagi fet el seu TFG, TFM o tesi doctoral sobre algun/s dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l’Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la promoció dels ODS de l’Agenda 2030, reafirmant la implicació de la comunitat universitària i el compromís amb la generació de coneixement crític i de respostes davant dels reptes del present i del futur.

Fruit d’aquest compromís, aquesta convocatòria té l’objectiu de premiar els treballs de l’alumnat que hagi fet el seu TFG, TFM o Tesi Doctoral sobre algun/s dels ODS establerts per l’Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global. D’aquesta manera, es pretén contribuir a la promoció de l’Agenda 2030 i els ODS, reafirmant la implicació de la comunitat universitària i el seu compromís amb la generació de coneixement crític i respostes davant els reptes del present.

Vista la trajectòria de les convocatòries dels premis resoltes fins a l’actualitat, en la convocatòria actual es prioritzaran els TFG, TFM i les tesis doctorals que s’inscriguin específicament en algun dels nou (12) ODS que són més estratègics quatre dels cinc eixos de l’Agenda 2030:

EIX PERSONES:
ODS 1. Fi de la pobresa. Erradicar la pobresa a tot el món en totes les seves formes.
ODS 2. Fam zero. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.
ODS 3. Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nines.

EIX PLANETA:
ODS 6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom.
ODS 12. Consum i producció responsables. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Vida submarina. Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Vida d’ecosistemes terrestres. Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertització, detenir i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de la diversitat biològica.

EIX PAU:
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

EIX PARTENARIAT:
ODS 17. Aliança pels objectius. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Presentació de sol·licituds

El full de participació (Annex II d’aquestes bases) s’ha de presentar firmat i emplenat de manera telemàtica a través d'una sol·licitud general.

La resta de la documentació es lliurarà per correu electrònic a l’adreça <ocds@uib.cat>.

 • El TFG, TFM o tesi doctoral s’ha de lliurar en format PDF.
 • L’extracte acadèmic.
 • L’acreditació documental de l’obtenció del títol de doctor/a i de la qualificació
 • rebuda, en el cas de tesis doctorals.
 • Un resum d’un màxim de 5 pàgines que reflecteixi les aportacions del TFG, TFM o tesi doctoral a l’Agenda 2030 i, en particular, als ODS a què s’adreça.

Termini

Des de la publicació de la convocatòria fins al 25 de setembre de 2023

Per als TFG s’atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.500 euros.
 • 2n premi: dotació econòmica de 750 euros.
 • 3r premi: dotació econòmica de 250 euros.

Per als TFM s’atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.500 euros.
 • 2n premi: dotació econòmica de 750 euros.
 • 3r premi: dotació econòmica de 250 euros.

Per a les tesis doctorals s’atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.500 euros.
 • 2n premi: dotació econòmica de 750 euros.
 • 3r premi: dotació econòmica de 250 euros.

Documents relacionats:

Bases de la convocatòria
Annex I.  Selecció dels objetius de desenvolumapent sostenible de l’agenda 2030 
Full de participació
Resolució V Convocatòria Premis Agenda 


Convocatòries anteriors

Premi de recerca sobre la cooperació internacional al desenvolupament (àmbit estatal)

 

 • Any 2011, «VIII Premi de recerca sobre cooperació internacional al desenvolupament»:
  "Diseño de un plan de sostenibilidad para redes de comunicaciones rurales: estudio del caso Napo, Perú", presentat per la Sra. Inés María Bebea González.
 • Any 2008, «VII Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  Desert.
 • Any 2006, «VI Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?", presentat per la Sra. Lucrecia Burges Cruz.
 • Any 2005, «V Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Contribución al desarrollo rural sostenible en Cuba. Recuperación y conservación de ecosistemas erosionados mediante el fomento de sistemas agrosilvopastoriles" , presentat pel Sr. Eliel González García, el Sr. Jordi Bartolomé Filella i la Sra. Josefina Plaixats Boixadera. 
 • Any 2004, «IV Premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Anàlisi d'experiències de cooperació en turisme sostenible a l'àrea d'Amèrica Central" , presentat per la Sra. Antònia Rosselló Campins i el Sr. Joan Miralles Plantalamor. 
 • Any 2003, «III Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Ayuda internacional y fuga de cerebros: ¿Cómo gestionar los flujos migratorios eficazmente?" , presentat pel Sr. José Luis Groizard Cardosa i el Sr. Joan Llull Cabrer.
 • Any 2002, «II Premis de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Elaboració d'un model per a l'avaluació econòmica de les ONG" , presentat pel Sr. Antoni Socias Salvà i la Sra. Raquel Herranz Barcones.
 • Any 2001, «Beques de recerca sobre cooperació al desenvolupament»:
  "Cooperativas como instrumento para el desarrollo" , presentat per la Sra. Patrícia Moreno Romero i el Sr. Raúl E. Sánchez Martín.