Marc legal de la CUD

Documents fonaments de la CUD

Llei 8/2023, de 27 de març, de cooperació per a la transformació global

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo
Sostenible y la Solidaridad Global

Orientacions per una Cooperació Feminista (documento en castellano)

Estratègia d'educació per a la Transformació Social 2021-2023 (document en català)

IV Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament 2020-2023 Govern de les Illes Balears (document en català) 

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears (document en català)

Directrices de la cooperación universitaria al desarrollo para el periodo 2019-2030 (documento en castellano)

Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament (document en català)

 


Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE)

Protocol d’actuació de les universitats davant situacions de crisi humanitàries  

Universitat: Compromís Social i Voluntariat

Acord 1/2011 del Consell de Direcció de l'Àgència de Qualitat Universitària de les Illes Balears pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears. (BOIB)

10714 Acord normatiu del dia 24 de juliol de 2013 pel qual es modifica l'Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s'aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. (FOU)

Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. (FOU 24 de maig de 2010)
Article 3: Atencions especials:
3. La UIB fomentarà la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i de solidaritat.
4. La UIB promourà la realització de les activitats i iniciatives que contribueixin a impulsar la cultura de la pau.

Llei Orgànica d'Universitats (BOE)
Artícle26. Drets i deures dels estudiants.
2.i. Obtenir el reconeixement acadèmic per la seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Artícle 92. De la cooperació internacional i la solidaritat.
Les universitats fomentaran la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i solidaritat. Així mateix, propiciaran la realització d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de la pau, el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient, com elements essencials per al progrés solidari.