Escoltar

Què fem

 El propòsit de l'OCDS és cercar la coordinació i l'eficàcia de les diferents accions i projectes que es duen a terme i poder garantir criteris ètics que permetin la concurrència i objectivitat de participació dels membres de la comunitat universitària, a la vegada que impulsar noves iniciatives i la creació de sinèrgies entre el seu col·lectiu.

Així doncs, l'OCDS vol ser un lloc de trobada, de reflexió i d'interacció per a tots els membres de la comunitat de la UIB interessats a adquirir un compromís i participar activament enfront de les desigualtats existents al món.

Les finalitats d'aquesta oficina es centren en dos grans àmbits:

1. La cooperació universitaria al desenvolupament.

En aquest àmbit es pretén:

  • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària envers les problemàtiques relacionades amb les desigualtats Nord-Sud.
  • Potenciar l'educació i la recerca per al desenvolupament dels països empobrits perquè puguin actuar com a generadors de processos de desenvolupament i enfortir els seus sistemes universitaris i acadèmics.
  • Promoure projectes directes que afavoreixin el desenvolupament dels països empobrits, atenent el coprotagonisme i la corresposabilitat entre els diferents agents implicats, com també l'impacte sobre les persones i les seves necessitats.

2. El voluntariat universitari.

En aquest àmbit es pretén:

  • Promoure el voluntariat entre la població universitària amb la intenció de contribuir a la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat.
  • Contribuir a la disminució de la pobresa i de les desigualtats existents en el món.