Què fem

Logo OCDS

 El propòsit de l'OCDS és cercar la coordinació i l'eficàcia de les diferents accions i projectes que es duen a terme i poder garantir criteris ètics que permetin la concurrència i objectivitat de participació dels membres de la comunitat universitària, a la vegada que impulsar noves iniciatives i la creació de sinèrgies entre el seu col·lectiu.

Així doncs, l'OCDS vol ser un lloc de trobada, de reflexió i d'interacció per a tots els membres de la comunitat de la UIB interessats a adquirir un compromís i participar activament enfront de les desigualtats existents al món.

Les finalitats d'aquesta oficina es centren en dos grans àmbits

1. La cooperació universitaria al desenvolupament.

Cooperació universitaria al desenvolupament.

En aquest àmbit es pretén:

  • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària envers les problemàtiques relacionades amb les desigualtats Nord-Sud.
  • Potenciar l'educació i la recerca per al desenvolupament dels països empobrits perquè puguin actuar com a generadors de processos de desenvolupament i enfortir els seus sistemes universitaris i acadèmics.
  • Promoure projectes directes que afavoreixin el desenvolupament dels països empobrits, atenent el coprotagonisme i la corresposabilitat entre els diferents agents implicats, com també l'impacte sobre les persones i les seves necessitats.

2. El voluntariat universitari.

Voluntariat universitari.

En aquest àmbit es pretén:

  • Promoure el voluntariat entre la població universitària amb la intenció de contribuir a la seva formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat.
  • Contribuir a la disminució de la pobresa i de les desigualtats existents en el món.