Formulari inscripcions

Formulari d'inscripció: Curs d'Autoprenentatge

Un cop enviat aquest formulari (recorda que tots els camps són obligatoris), assegura't que t'apareix el missatge següent: "S’ha realitzat correctament la teva inscripció al curs". Si no és així, vol dir que les teves dades no s'han enviat correctament i ho hauràs de tornar a provar.

Tots els camps  són obligatoris

Dades personals

(Com figura al DNI):

Ajuntau còpia del DNI. S'ha d'ajuntar una imatge per a cada cara del DNI

Dades acadèmiques

 

El tractament d'aquesta informació és d'ús confidencial i només es pot fer servir per a finalitats pròpies de la Universitat. Les dades que s'inseriran d'aquesta persona es consideren de caràcter personal i han de complir els requeriments del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.