Programa de intervención para la promoción de la calidad de vida profesional en personas voluntarias, profesionales y estudiantes del ámbito sociosanitario y de cuidados paliativos en Ecuador - Modalitat II

.jpgReferència: OCDS-CUD2022/04

Responsable: M. Elena Cuartero Castañer, Departament de Filosofia i Treball Social 

Equip: M. Elena Cuartero Castañer, Josep Francesc Campos Vidal, Josefa Cardona Cardona, Sebastià Verger Gelabert, Tatiana Casado de Staritzky, Joan Albert Riera Adrover, Ana J. Cañas Lerma, de la UIB; Paula Alejandra Hidalgo Andrade, Guido Mascialino, Ascencio de la Universitat de les Amèriques, Viviana Araujo Lugo de ASECUP, Germania Andrade Durán, Lucía Maldonado, Alberto Vittorio Redaelli, d’Hospice San Camilo

Contrapart: Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (ASECUP), Hospice San Camilo, Universitat de les Amèriques (UDLA)

Ubicació: Equador

Durada: 2 anys (fins al 20 de desembre de 2023)

Objectius: implementar un programa d'intervenció per a la promoció de qualitat de vida professional en persones voluntàries, professionals i alumnat de l'àmbit sociosanitari i cures pal·liatives a l'Equador.

Objectius específics:

  • Conèixer el perfil sociodemogràfic de les persones cuidadores formals de l'àmbit sociosanitari i de cures pal·liatives de l'Equador.
  • Conèixer les vivències professionals i del voluntariat vinculades al desgast i a la satisfacció (qualitat de vida professional), a més de les estratègies d'autocura i la manera d'adquirir les habilitats per atendre les necessitats dels i de les cuidadores formals.
  • Elaborar un informe sobre les necessitats personals i institucionals relacionant els resultats dels objectius específics 1 i 2 amb els nivells de desgast, burnout, satisfacció, compromís, empatia, autocura i afrontament davant l'estrès, obtinguts en el projecte «Diagnòstic sobre el desgast per empatia i la satisfacció per compassió de persones cuidadores formals en centres d'atenció sociosanitària a Quito».
  • Crear i implementar un programa d'intervenció per a la promoció de qualitat de vida professional en persones voluntàries, professionals i estudiants de l'àmbit de sociosanitari i cures pal·liatives a l'Equador, així com la seva avaluació posterior.
  • Establir contacte amb les diferents entitats per, en un futur, poder oferir places de voluntariat vinculades al programa de l’OCDS Estades Solidàries per a alumnes, PAS i PDI, així com places per a estudiants de grau o màster de la UIB, per fer-hi les pràctiques acadèmiques del grau de Treball Social.
  • Establir mecanismes de difusió del projecte i dels resultats entre la comunitat científica i la societat.

Quantitat assignada: 13.112,80 euros; 6.556 € primer any 6.556 € segon any, a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.