Propuesta de sistema 3D para seguimiento y medición de úlceras en pies diabéticos - Modalitat II

Referència: OCDS-CUD2022/03

Responsable: José María Buades Rubio, Departament de Matemàtiques i Informàtica

Equip: Josep M. Buades Rubio, Antoni Jaume i Capó, Manuel González Hidalgo, Gabriel Moyà Alcover, Miquel Miró Nicolau, Cristina Suemay Manresa Yee, Pere Bibiloni Serrano, Lídia Talavera Martínez, Marc Munar Covas, de la UIB; José Alejandro Mesejo Chiong, Angela Mireya León Mecías, Marta Lourdes Baguer Díaz-Romañach, Damián Valdez Santiago, Lauren Jiménez Martin, Daniel Alberto García Pérez, Claudia Olavarrieta Martínez, de la UH.

Contrapart: Universitat de l’Havana.

Ubicació: L’Havana, Cuba.

Durada: 2 anys (fins al 20 de desembre de 2023)

Objectius: és la continuació del projecte OCDS2019/05, que no va poder executar-se per complet a causa de la situació derivada de la COVID-19.

A Cuba, la prevalença de diabetis mellitus és del 5,1% de la població. El 3,5% de les persones amb diabetis arriben a patir úlcera del peu diabètic. El risc relatiu de patir una amputació s'ha reduït un 7% en els pacients a qui els apliquen Heberprot-P.

El projecte consisteix a desenvolupar un prototip de sistema que permeti fer mesuraments individualitzats i, d’aquesta manera, poder generar una millora del pacient i evitar-li l'amputació.

Es faran servir les cambres de profunditat proporcionades a la fase 1 i es desenvoluparà el programari de manera conjunta entre totes dues universitats.

Objectius específics:

  • Analitzar els resultats de la formació
  • Recopilar informació amb les entitats col·laboradores d'imatges dels peus dels pacients que tenen úlceres.
  • Desenvolupar el sistema dels algorismes per part de la UH i la UIB de manera conjunta. Aquests algorismes inclouen l'ús d'intel·ligència artificial.
  • Explorar l'aplicabilitat a altres problemes: donar suport al diagnòstic i tractament de lesions basocel·lulars de càncer de pell amb HeberFERON

Quantitat assignada: 6.556 euros a càrrec del conveni signat amb el Govern de les Illes Balears i de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d'execució del projecte.