Processos d'erosió i transport de sediment: anàlisi i modelització a diferents escales a la capçalera de la conca Oum Rabiaa. Estudi de cas de la subconca de Lekbab (Atles Mitjà, Marroc)

Referència: OCDS-CUD2017/07 (modalitat II)

 

Responsable: Joan Josep Estrany Bertos, professor del Departament de Geografia.

Equip: Laura Ferrer, José Andrés López-Tarazón, Aleix Calsamiglia, Josep Fortesa, Julián García-Comendador, Jorge Gago i Bartomeu Alorda, de la UIB; Hanane Reddad, Yahia El Khalki, Mohamed El Ghachi, Abdelghani Qadem, Nadia Ennaji, Hasan Ouakhir i Abdelatif Essanbri, de la Universitat Soldà Moulay Slimane.

Contrapart: Universitat Soldà Moulay Slimane.

Entitats col·laboradores: Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Errabii, Direction Régionale des Eaux et Forêts i Observatoire Régional de l’Environnement et du Développement Durable.

Ubicació: subconca de Srou, Marroc.

Durada: dos anys (fins al 30 de setembre de 2019).

Objectius: analitzar els processos d’erosió, així com l’exportació d’aigua i sediment a diferents escales espacials a la conca de Lekbab mitjançant la modelització numèrica (índex de la connectivitat del sediment i modelització hidrològica) i treball de camp experimental aplicant un enfocament multitècnic (radionúclids i monitorització contínua d'aigua i sediment).

Objectius específics:

  • Mesurar contínuament els fluxos d’aigua i sediment, com també paràmetres meteorològics mitjançant la construcció d’una estació hidrosedimeteorològica a la sortida de la conca de Lekbab.
  • Avaluar el paper de la distribució de la vegetació de la conca en la generació d’escolament i sediment mitjançant la combinació de tècniques terrestres i aèries (imatges de dron).
  • Establir una evolució temporal de la connectivitat dels sediments —en termes d’erosió potencial— a cada conca basada en la recol·lecció d’imatges de dron capturades a l’antic projecte OCDS i en la recol·lecció al projecte proposat per als anys 2018 i 2019.
  • Quantificar l’erosió volumètrica aplicant la tècnica de diferència de models digitals d’elevacions tornant a volar amb dron el 2018 i 2019 per les àrees representatives d’erosió seleccionades i per les quals es va volar el 2017.
  • Estimació de les taxes d’erosió i de les fonts de sediment de les àrees seleccionades mitjançant la mesura dels radionúclids del sòl en una zona representativa dels usos forestals de la conca de Lekbab.
  • Transferir el coneixement als agents locals organitzant un workshop i editant un «Catàleg d’estratègies marroquines sobre la gestió sostenible del sòl».

Quantitat assignada: 14.000 euros (dels quals 10.000 són en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i 4.000 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

 

Notícies relacionades

Jornades: "La geografia de les muntanyes de l'Atles", UIB, 2 i 3 de juliol de 2019.