Formación, asesoramiento técnico e intercambio de experiencias en relación a la mejora y al desarrollo del sistema de garantía de calidad, en el marco del Plan Estratégico Institucional de las Unidades Académicas Campesinas (UACs)

Referència: OCDS-CUD2019/11

Responsable: M. Jesús Mairata Creus del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA).

 Equip: M. Jesús Mairata, Jerònia Ramon i Aurora Ferrer, de la UIB; Absalon Álvaro, Ascencio Mamani, Ramiro Mamani, Luciana Laruta, Juan Domingo Rueda, Ascencio Cahuaya, de la UAC

 Contrapart: Unidades Académicas Campesinas (UACs)

Ubicació: Bolívia

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020)

Objectius: assessorar i formar les UAC per dissenyar les línies estratègiques en matèria de qualitat del PEI (2021-2025), especialment les referides a la millora de la gestió i de la formació que ofereixen, així com contribuir a dissenyar i implantar un sistema de garantia de qualitat.

Objectius específics:

  • Generar i difondre els coneixements, l'experiència i la informació en matèria de planificació estratègica i qualitat universitària. Fer un diagnòstic del context, de les necessitats i de la formació prèvia dels beneficiaris en matèria d'avaluació, de planificació estratègica, gestió i qualitat. Oferir formació presencial en aquestes temàtiques i sobre els resultats obtinguts en la fase del diagnòstic i de les necessitats. Facilitar materials i recursos per optimitzar la formació presencial oferta.
  • Fer assessorament tècnic al personal de la UAC amb la finalitat d'implantar-hi un sistema de garantia de qualitat (SGC) i dissenyar un nou Pla Estratègic Institucional (PEI).
  • Fer l’avaluació, el seguiment i la difusió de les accions dutes a terme amb el projecte.

Quantitat assignada: 6.330 euros, provinents de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.