Cooperació en pedagogia hospitalària: estratègies d'intervenció i formació entre Aprendo Contigo i INeDITHO's

Referència: OCDS-CUD2018/04 (modalitat II)

Responsable: Sebastià Verger Gelabert, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Equip: Sebastià Verger, Maria Rosa Rosselló, Francesca Negre, Ana Cañas, Miquel Oliver, Joan Vidal, Berta Paz, Joan Josep Rosselló, Adolfina Pérez, Catalina Escandell, Juan Moreno, Bárbara de Benito, Antònia Darder, Cristina Manresa, Carme Ramis, Maria Pau Xamena, Marta Egidos, Delia Cristina, Elena Rivas, Daniela Soárez, Jessica Stucki, Joan Lluc Moragues, Esperanza Fernández, Cristina Rafael, Laia Riera, Marta Rotger, Maria Antònia Matas, Maria M. Roca, Marc Salas, Belen Hilt, Magdalena Pérez, de la UIB; Karin Peter, Molly Luperdi, Víctor Hugo Chauca, Pamela Vargas, Carla Cavassa, Claudia Bernales, Yvette Muñoz, Mariella Mendoza, Marisol Stilgh i Gilda Miranda, d’Aprendo Contigo.

Contrapart: Aprendo Contigo.

Ubicació: Lima, Perú.

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2020).

Objectius: desenvolupar noves iniciatives i propostes de millora a les accions iniciades els darrers anys i que repercuteixin, per una part, en la formació, motivació i el benestar del voluntariat, i, per altra part, en la qualitat de l’atenció educativa que reben els infants.

Objectius específics:

  • Desenvolupar un procés formatiu amb el voluntariat d’Aprendo Contigo per aprofundir en els principis i estratègies que afavoreixen un aprenentatge autèntic (conceptes bàsics sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge).
  • Redefinir l’espai virtual de formació i col·laboració entre Aprendo Contigo i INeDITHOS.
  • Dissenyar, implementar i avaluar un programa d'intervenció ludicoeducativa adreçat als nins hospitalitzats d’ambdues entitats a través de l’ús de tauletes.
  • Identificar les motivacions i el nivell de compromís de les persones voluntàries que col·laboren amb AC.
  • Dissenyar un model d’assessorament psicològic en un entorn virtual per poder donar resposta psicològica a l’equip del voluntariat d’INeDITHOS a partir de l’experiència d’Aprendo Contigo.
  • Donar continuïtat al programa de comunicació i intercanvi d’experiències entre els infants i joves que resideixen de manera permanent a la UIC de l’Hospital Son Espases (Palma) i a la UCI de l’INSN (Lima).
  • Donar visibilitat al treball realitzat conjuntament a través de la publicació d’articles en revistes d’impacte.

Quantitat assignada: 11.700 euros (5.500 dels quals provenen del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i els altres 6.200 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).