Projectes directes

Formació de professorat als municipis de Somoto que integren la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM), en col·laboració amb la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua-León (UNAN-León).

Durant el curs acadèmic 2009-2010, en el marc del conveni vigent entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, es va dissenyar i començar a implementar el Projecte de formació de professorat als municipis de Nicaragua que integren la UCOM (Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San Lucas) en col·laboració amb la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, León.

Consulteu el resum del projecte dut a terme

Comunicació presentada al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013)   

 Reunió representació UCOM i Rector UIB.

Reunió representació UCOM i Rector UIB.Reunió de representants del projecte i el Rector de la UIB.
 

Contrapart: Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua - León (UNAN-León)

Entitats col·laboradores: Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM), Nicaragua. Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (FMSC).

Justificació i antecedents: El projecte s’inicià com a resultat d’una anàlisi realitzada per l’OCDS i professorat del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (PAPE) de la UIB, així com de la demanda explícita de formació plasmada en el «Projecte de formació del professorat en metodologies educatives, integrat en el context de transformació curricular del sistema educatiu a Nicaragua», realitzat pel mateix professorat dels municipis de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i San Lucas.

Finalitat darrera del projecte: la millora de la qualitat educativa dels municipis de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i San Lucas, del departament de Madriz a Nicaragua. Per aconseguir-ho, s’acordà que les intervencions a realitzar se centrassin a millorar i ampliar els coneixements del professorat de secundària i mestres de primària d’aquests municipis a través d’una metodologia didàctica i la utilització de noves tecnologies, per així contribuir eficaçment a una millora de l’educació de l’alumnat i de la presa de decisions de l’equip de docents dels centres.

Fases d'execució: A l’hora d’implementar el projecte, es dividí aquest en 3 fases, distribuïdes en 3 anys d’execució.

cartell UCOMPublicacions relacionades:

Primera fase – juliol 2010

Equip: Miquel Oliver (responsable), Dolors Forteza, Pere Alzina i Pere Roca, professorat del Departament de PAPE.

Tasques realitzades: reunions de treball de tot l’equip, preparació dels cursos i material didàctic de suport; i el desenvolupament dels cursos de formació següents:

 1. Un curs dirigit a professorat, de 30 hores de durada (16 hores presencials i 14 hores no presencials) per assolir els objectius següents:
  • Gestionar d’una manera eficaç el currículum: elecció i seqüenciació de continguts, disseny d’unitats didàctiques; elaboració de materials, disseny i selecció de recursos de suport i ampliació.
  • Dominar metodologies participatives, així com les diferents combinacions de tasques expositives amb el treball cooperatiu i individual per assolir els objectius del treball proposat.
  • Dominar i utilitzar formes d’avaluació diversificades mitjançant les quals es puguin constatar els aprenentatges de l’alumnat, l’adequació del mètode d’ensenyament i, si s’escau, els possibles canvis per a la seva millora.
  • Tenir habilitat i sensibilitat per vincular l’ensenyament i el currículum a les necessitats del sistema educatiu de Nicaragua i aplicar-los de forma pràctica en la seva millora.
  • Dominar tècniques de pràctica reflexiva i de treball col·laboratiu entre docents, mitjançant metodologies que incloguin la negociació i l’acompanyament, com a element de millora contínua en el procés de desenvolupament professional dels docents de Nicaragua.
    
 2. Un curs dirigit a directius/ves i delegats/ades del Ministeri, de 30 hores (16 hores presencials i 14 hores no presencials) per assolir els objectius següents:
  • Comprendre i valorar la realitat global del centre educatiu com a organització, des de diverses perspectives i a partir de la cultura de centre.
  • Desenvolupar actituds i tècniques específiques per a la direcció i gestió escolars, per valorar-les adequadament i connectar-les amb els processos d’ensenyamentaprenentatge i els plantejaments de qualitat en educació.
  • Dominar tècniques de gestió i dinamització d’equips de treball des de la perspectiva d’organitzacions que aprenen i que estableixen processos de millora i d’innovació.

Per donar suport a les accions formatives i sobretot per dur a terme la part no presencial dels cursos, es creà una plataforma virtual i, a més, s’habilità un centre de recursos informàtics i bibliogràfics a disposició dels beneficiaris/àries.

Persones beneficiàries: 200 persones de les diferents municipalitats esmentades, entre personal directiu i delegats/ades del Ministeri (33) i mestres de primària i professorat de secundària (167).

Segona fase - juliol 2011

Equip: Javier González de Alaiza García (responsable), del Departament de Ciències de la Terra; Félix Rodríguez Díaz, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica; i Antoni Salvà Salvà, del Departament de Química, i Jaume Roig, assessor de formació permanent del Centre de Professorat de Palma Jaume Cañellas Mut.

Tasques realitzades: reunions d’organització i seguiment del treball de tot l’equip, preparació dels cursos monogràfics i material didàctic de suport; i el mateix desenvolupament dels cursos monogràfics següents:

 1. Cursos monogràfics de 30 hores de durada (16 de presencials i 14 de no presencials mitjançant l’aula virtual gestionada per la UIB) amb els objectius de:
  • desenvolupar temes relacionats amb les didàctiques específiques de les diferents matèries que imparteixen els docents dels municipis esmentats (Matemàtiques, Llengua, Ciències Socials, Ciències Naturals i Física i Química)
  • adquirir habilitats i sensibilitat per treballar amb metodologies d’educació inclusiva
  • aconseguir dominar les noves tecnologies en l’àmbit educatiu.

A més, es va continuar treballant a través de la plataforma virtual dissenyada expressament per a aquest projecte en la primera fase.

Persones beneficiàries: 203 persones de les diferents municipalitats esmentades, entre mestres de primària i professorat de secundària.
 

Xarxa Vives d'Universitats (XVU)

La XVU és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

La UIB participa al programa de cooperació amb institucions educatives de Moçambic i Gàmbia, anomenat Fisiàfrica en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats. El projecte que arranca el dia 9 de febrer ha rebut 101.250 euros d'ajut de l’AECID i cerca l'enfortiment dels sistemes de salut. Es tracta d'un projecte en xarxa amb les universitats Miguel Hernández d'Elx, Girona, Lleida i Vic-Central de Catalunya.

Una experiència docent a Moçambic

Projecte Fisiàfrica

 Més informació:

Accions anteriors amb la XVU.

Grup 9 d'Universitats (G9)

El Grup 9 d'Universitats és una associació sense ànim de lucre constituïda per aquelles universitats públiques espanyoles que tenen la particularitat de ser les úniques dins les seves comunitats autònomes.

En el marc d’aquesta xarxa, l’OCDS participa des de 2007 en diverses accions en l’àmbit de la salut i els drets sexuals i reproductius amb perspectiva de gènere juntament amb quatre països africans: Uganda, Kenya, Tanzània i Etiòpia.

II premi per a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament del G9, convocatòria 2012

Primera reunió del grup de treball en Cooperació Universitària al Desenvolupament del Grupo 9 d'Universitats - lunes 12 de marzo de 2012

Grup de treball en CD del G9

Jornada de trabajo en red en Cooperación Universitaria al Desarrollo (Nota: els vídeos només es poden veure amb Internet Explorer

Seminari en drets i salut sexual i reproductiva amb perspectiva de gènere (celebrat en Etiopia del 4 al 8 de juliol de 2011)

Seminari Gènere, salut i lideratge per a dones joves de l'Àfrica Subsahariana (del 4 al 9 de juny de 2009)

Seminari VITA (del 18 al 26 d'abril de 2007)

Altres assumptes del G9

I Convocatòria conjunta de premi a tesis doctorals en cooperació per al desenvolupament G-9 (2011) 

Enllaços relacionats: Web del G9 / Bloc del G9
 

Projectes directes