Inscripció: Jornades Cos Europeu Solidaritat

Dades personals

(Com firgura al DNI):

Nom  

Cognoms 

Sexe:   

DNI (format:12345678X):

Data de naixement:

Lloc de naixement:

Localitat de residència:

Telèfon de contacte

Adreça electrònica:

Necessitats especials (accessibilitat, etc):

Perfil

Categoria:   

Estudis:

Curs:

Dades complementàries

Interès per l'activitat:

 

La inscripció a les jornades comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.

 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.