Escoltar

Programa UIB Reutilitza

Programa UIB Reutilitza

El programa estableix els mecanismes formals per a la reutilització de material informàtic de la UIB: fomentant la reutilització interna a la mateixa UIB i destinant material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i altres iniciatives d'interès social.

A les sol·licituds ha de quedar definida la proposta concreta de la destinació dels equips, se n'han de determinar els usos, la propietat i, s'ha d'especificar també tant com sigui possible, el nombre d'equips necessaris així com les prestacions mínimes que haurien d'oferir.

Hi pot haver dos tipus de sol·licituds de material informàtic:

  • Sol·licituds internes: realitzades per qualsevol membre de la comunitat universitària, per fer-ne un ús intern a la Universitat.
    Les sol·licituds internes s'han de realitzar mitjançant aquest Formulari Sol·licitud Interna UIB.
  • Sol·licituds externes: realitzades per associacions que participen en els programes de cooperació al desenvolupament i de voluntariat de la UIB. Així com, centres educatius, i altres entitats d'acció social.
    Les sol·licituds externes s'han de realitzar mitjançant aquest Formulari Sol·licitud Externa UIB.

Per a les sol·licituds d'entitats externes tingueu en compte que...

Per ordre de prioritat, i després de valorar-ne l'adequació i la viabilitat de cada proposta, s'atendran els següents tipus de sol·licituds externes:

  • Demandes vinculades a projectes de cooperació per al desenvolupament impulsats des de la UIB i al programa de voluntariat de la UIB.
  • Demandes vinculades a centres educatius i iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB.
  • Suport a la gestió i al funcionament d'altres programes i iniciatives d'interès social i centres educatius de les Illes Balears. Es donarà prioritat a aquelles entitats que tinguin antecedents de col·laboració amb la UIB.

Els equips assignats han de ser recollits per les entitats sol·licitants. Aquesta assignació es fa bàsicament amb caràcter de donació. Els equips s'entregaran sense cap tipus de programari instal·lat.

Les entitats beneficiàries es comprometran a donar constància de la recepció dels equips i a participar en les activitats relacionades amb el Programa UIB Reutilitza a requeriment de la UIB.

Resolució de les sol·licituds...

Les sol·licituds seran avaluades per la comissió del Programa UIB Reutilitza, integrada pel vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, que la presidirà, el Vicerector de Títols i Tecnologia, la directora del Centre de Tecnologies de la Informació i la coordinadora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Aquesta sol·licitud caduca al 6 mesos. Dins aquest període rebreu una comunicació on us informarem del material disponible en aquell moment, per si us pot se d'utilitat.

Si passats 6 mesos no heu rebut material, però desitgeu continuar dins el programa UIB Reutilitza, caldrà que faceu una nova sol·licitud.

El Centre de Tecnologies de la Informació, pel que fa a les sol·licituds internes, i l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, pel que fa a les sol·licituds externes, comunicaran la resolució i, si escau, informaran sobre el procediment i els terminis per a la recollida dels equips assignats.

Indicadors del servei de reutilització d'equipament informàtic (UIB Reutilitza)

Consulteu els indicadors de l’equipament informàtic reutilitzat, en el marc del programa UIB Reutilitza, des de el seu inici l’any 2006. Podeu consultar aquestes dades ordenades per tipologia d’entitat a les quals es cedí l’equipament o bé ordenades per anys naturals.

Per a més informació.