Escoltar

Ajuts per a accions d'educació per a una ciutadania global

logo.jpgPer la Universitat, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, ha de ser una guia per a la transformació de les polítiques universitàries. Aquest full de ruta global recull 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental, i que implica un compromís comú i universal. En aquest sentit, atesa la interconnexió de problemes, solucions i actors en el desenvolupament del món actual, les universitats tenen el deure i el compromís d’obrir nous espais de debat, reflexió i acció per generar les condicions que permetin que la comunitat universitària s’hi impliqui des de tots els àmbits: docència, investigació i sensibilització.

Per altra banda, i d’acord amb l'Estratègia d’educació per al desenvolupament de la cooperació espanyola, s’entén com a educació per al desenvolupament per a una ciutadania global (EpD per a una ciutadania global) el procés educatiu (formal, no formal i informal) constant i encaminat, a través de coneixements, actituds i valors, a promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l'exclusió, i amb la promoció del desenvolupament humà sostenible (DHS). Així, l’EpD per a una ciutadania global ha de ser un procés que generi consciències crítiques, per fer cada persona responsable i activa, a fi de construir una societat civil global participativa, corresponsable i compromesa amb la solidaritat, en la qual es tinguin en compte, a l’hora de prendre decisions polítiques, econòmiques i socials, les demandes d’aquesta societat.

Tenint en compte el marc esmentat a escala estatal i regional, i d’acord amb el compromís adquirit amb la millor comprensió dels problemes que amenacen la consecució d’un DHS a escala universal, la UIB pretén incorporar la dimensió de l’educació per a una ciutadania global i els ODS com a part essencial del treball amb la comunitat universitària. És per això que el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), convoca aquests ajuts.

XVI Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a una ciutadania global - 2019

La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) de la UIB per dur a terme accions d’ educació per a una ciutadania global, fomentant accions de formació, sensibilització i creació de materials didàctics en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat. Les accions han d’emmarcar-se en una de les tres línies estratègiques d’actuació establertes:

  1. Moviments Migratoris.
  2. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
  3. Sostenibilitat ecològica i salut.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB dins un dels terminis establerts:

  • Primer termini: del 15 d’octubre al 7 de novembre de 2019.
  • Segon termini: de l’1 al 29 d’abril de 2020.

(Pots presentar la sol·licitud telemàticament des d'aquest enllaç)
 

Documents relacionats:

Resolució del primer termini - (8 de gener de 2020)

Bases de la convocatòria - (15 d'octubre de 2019)

Formulari de sol·licitud

Model de pressupost

Accions aprovades al primer termini:

 

Publicacions destacades:

Pòster sobre l'anàlisi de la trajectòria de la convocatòria d'EpD presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013) 

L'Educació per al Desenvolupament: una educació en valors ètics a les universitats 
(Article publicat a la revista ONGC 50, juny de 2012)
  

Consultau les convocatòries anteriors