Càpsula formativa: Estratègies d'afrontament en situacions de conflicte en l'àmbit del voluntariat

estratègiesLes càpsules formatives del programa de formació de voluntariat pretenen oferir uns ensenyaments transversals i d'utilitat a les persones que estan pensant a fer o ja duen a terme un voluntariat, per aplicar tècniques i eines que poden ser d'utilitat en el dia a dia o que contribueixin a la reflexió sobre la tasca quotidiana de voluntariat. 

Introducció

La tasca voluntària entesa com una tasca social, duta a terme en el marc d'organitzacions i en relació amb altres persones, pot presentar situacions de conflicte, com la resta de situacions socials. L'afrontament correcte d'una situació de conflicte en l’àmbit del voluntariat permetrà desenvolupar correctament la tasca encomanada i contribuir a assolir els objectius finalistes proposats.

Objectius: 

  • Tenir una visió general del conflicte per entendre’l i així poder abordar-ne la resolució.
  • Conèixer diferents formes d’abordar els conflictes que poden sortir a l’hora de dur a terme la tasca voluntària.
  • Conèixer les estratègies i tècniques per a l’afrontament de situacions conflictives i de l’estrès
Durada: 6 hores
Places: mínim* de 15
* En cas de no assolir el nombre mínim de places, el curs es cancel·larà, i es valorarà de fer-lo en altres dates. Prèviament es comunicarà a les persones inscrites si el curs ha assolit el nombre mínim de persones per dur-se a terme.
Curs gratuït, en el marc del programa de formació de voluntariat de l’OCDS.
Dates i horari de l’acció formativa: 12 i 13 de desembre de 2017, de 16 a 19 hores.
Lloc: aula AA02 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

 

Continguts:

  • El conflicte i les seves etapes.
  • Estils i formes d’abordar el conflicte a les entitats on el voluntari desenvolupa la seva tasca.
  • Dinàmiques participatives de reflexió sobre el conflicte i la resolució de conflictes.
  • Estratègies d’afrontament davant les situacions de conflicte.

Els continguts a tractar es dividiran en dos blocs, una primera part es dedicarà a treballar sobre el conflicte i les seves formes; i una segona part, a treballar les estratègies d’afrontament davant les situacions d’estrès i de conflicte.

 

Metodologia:

La metodologia utilitzada serà fonamentalment participativa. La part explicativa dels continguts teòrics sobre el conflicte i l'afrontament de situacions d'estrès, s'anirà combinant amb dinàmiques grupals per tal d'assimilar els continguts teòrics presentats. En el marc de cada dinàmica es donarà un espai per a la reflexió i conclusions sobre aquesta.

Professorat: Jaume Perello Alorda, expert en intervenció socioeducativa.

Certificat:

  • Certificat d'assistència: per aquelles persones que participin com a mínim en el 80% de les hores de l'acció formativa.
  • Reconeixement d'1 ECTS: per cada 25 hores realitzades de càpsules formatives (20 hores presencials i 5 de treball autònom) dins el curs acadèmic 2017-2018 (tant al primer com al segon semestre)  es podrà sol·licitar el certificat corresponent amb reconeixement d'1 ECTS. important No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física (d'acord amb la resolució de la Comissió Acadèmica d'aquesta universitat, a la seva reunió del dia 25 d'octubre de 2017).

 

Inscripció tancada

 

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió en futures accions formatives vinculades a l’OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.