Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Conselleria Serveis Socials i CooperacióAjuts per a accions d'educació per al desenvolupament (EpD) a la UIB

D’acord amb l'Estratègia d’educació per al desenvolupament de la cooperació espanyola, s’entén com a educació per al desenvolupament per a una ciutadania global (EpD per a una ciutadania global) el procés educatiu (formal, no formal i informal) constant encaminat, a través de coneixements, actituds i valors, a promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l'exclusió, i amb la promoció del desenvolupament humà sostenible (DHS).

Per altra banda, per a la Universitat, l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible ha de ser una guia per a la transformació de les polítiques universitàries. Aquest nou full de ruta global fou aprovat el 25 de setembre de 2015 per l'Assemblea General de les Nacions Unides i planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes de caràcter integrat i indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. La nova estratègia regirà els programes de desenvolupament mundials durant els propers quinze anys i implica un compromís comú i universal. En aquest sentit, atesa la interconnexió de problemes, solucions i actors en el desenvolupament del món actual, les universitats tenen el deure i el compromís d’obrir nous espais i de generar les condicions que permetin que la comunitat universitària s’hi impliqui des de tots els seus àmbits: docència, investigació i extensions universitàries.

Així, l’EpD per a una ciutadania global ha de ser un procés que generi consciències crítiques, per fer cada persona responsable i activa, a fi de construir una nova societat civil, tant al Nord com al Sud, compromesa amb la solidaritat –entesa aquesta com a coresponsabilitat– i participativa; en la qual es tinguin en compte a l’hora de la presa de decisions polítiques, econòmiques i socials, les demandes d’aquesta societat. Per la qual cosa, l’OCDS impulsa la Convocatòria d’educació per al desenvolupament per a una ciutadania global. 

XIV Convocatòria d’ajuts per a accions d’EpD per a una ciutadania global. 

La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) de la UIB per dur a terme accions d’EpD per a una ciutadania global, fomentant accions de formació, sensibilització i difusió d’experiències en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat. Les accions han d’emmarcar-se en una de les tres línies estratègiques d’actuació establertes:
I) Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
II) Voluntariat universitari.
III) Desenvolupament Humà Sostenible (DHS).
 
Acta de resolució segon termini (26 de febrer de 2018)  nou
Acta resolució primer termini (13 de desembre de 2017)  
Bases de la convocatòria (9 d'octubre de 2017)

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB dins un dels terminis establerts:   

- Primer termini: del 9 al 26 d’octubre de 2017.

- Segon termini: del 8 al 25 de gener de 2018.

Accions aprovades al primer termini:

Accions aprovades al segon termini:

 

Publicacions destacades:

Pòster sobre l'anàlisi de la trajectòria de la convocatòria d'EpD presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013) 

L'Educació per al Desenvolupament: una educació en valors ètics a les universitats 
(Article publicat a la revista ONGC 50, juny de 2012)
  

Consultau les convocatòries anteriors